Breljanska prezimena

Dominović


    Ovo i mnoga slična prezimena izvode se od latinskog Domincus (Domin(us)+icus) sa značenjem "Gospodinu odan". Ime se raširilo pretežno katoličkom Europom štovanjem sveca Dominika Guzmana, osnivača dominikanskog reda na prijelazu iz XI. u XII. stoljeće. Na primorju se rano proširio mletački oblik Dominig /Domenego, odakle u nas hipokoristici Doma/ Duma i prezime Domić, Dumić i sl. Njihov je areal pretežno u južnoj Hrvatskoj. Ispadanjem pretposljednjeg naglašenog vokala -i- nastalo je ime Dominiko, a od njega prezimena Dominiković, Dominović i sl.
a) Najviše objekata imali su u zaseoku Dominovići sjevernije od sv. Jurja.
b) U zaseoku Dominovići u Solinama imali su štalu i kuću koju su najvjerojatnije kupili od Medića.
c) Ispod crkve sv. Nikole (Zabrdom) imali su više građevinskih objekata medu kojima je bilo dosta ruševina. Stanje objekata navodi nas na zaključak da su Dominovići najprije živjeli Zabrdom to su odselili poviše sv. Jurja zatim prema Solinama i Rogaču.

    Prema popisu Jure Celigoja od 27. lipnja 1686. u Brelima su živjele dvije obitelji Dominovića i to obitelj Mije Dominovića s 11 članova i Mate Dominovića s 9 članova obitelji.
Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjelo deset obitelji Dominovića koje se vode:

- pod brojem 108
    Kata pok. Grge Dominović
        ukupno 1 član

- pod brojem 109
    Ante Dominović pok. Grge 28 godina
    Kata kći Ante
    Anđa žena Ante
    Margarita kći pok. Grge
        ukupno 4 člana

- pod brojem 110
    Ivo Dominović pok. Ante 50 godina
    Matija žena
    Toma sin Ive, 7 godina
    Stjepan pok. Ante, 49 godina
    Kata žena Stjepana
    Nikola sin Stjepana, 5 godina
        ukupno 6 članova

- pod brojem 111
    Grgo Dominović, 25 godina
    Kata žena
    Ivan sin Grge, 7 godina
    Ilija sin Grge, 3 godine
        ukupno 4 člana

- pod brojem 112
    Mate Dominović, 40 godina
    Jelena Dominović žena
    Matija kći Mate
        ukupno 3 člana

- pod brojem 113
    Ivo Dominović, 30 godina
    Kata majka
    Matija žena
    Ivanica kći Ivina
        ukupno 4 člana

- pod brojem 114
    Matija pok. Ante Dominović
        ukupno 1 član

- pod brojem 115
    Ivo Dominović pok. Grge, 38 godina
    Ivanica žena
    Nikola sin Ive, 10 godina
    Ivan sin Ive, 5 godina
    Marija kći Ive
    Ivanica kći Ive
    Ana kći Ive
    Eva kći Ive
        ukupno 8 članova

- pod brojem 116
    Ivan Dominović pok. Joze, 40 godina
    Ivanica žena
    Matija kći Ivana
        ukupno 3 člana

- pod brojem 117
    Zane Dominović, 30 godina
    Jelena, majka
        ukupno 2 člana

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Dominoviće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata u tri zaseoka, a bili su upisani na:
a) zaselak Dominovići sjevernije od sv. Jurja - Ivana pok. Petra, Ivana, Tomu, Petra, Matu, Ivu, Grgu, Antu;
b) Dominovići (Soline) - Tomu, Matu;
c) Zabrdo (ispod sv. Nikole) - Tomu, Antu, Petra, Ivu, Ivana, Grgu.

    Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. god., u Republici Hrvatskoj Dominovići su živjeli u deset mjesta. Breljanska skupina Dominovića bila je druga po veličini, a činilo ju je pet obitelji sa 26 osoba. Jedino je veća skupina živjela u Biorinama (27 osoba u četiri obitelji).

Slike

Lučica Soline

Pogled na lučicu Soline u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree