Kulturna baština

Rimska stela

Popis kulturnih dobara na području općine Brela (iz prostornog plana uređenja općine Brela)

   Popis kulturnih dobara na području Općine Brela utvrđen je na temelju konzervatorske podloge kojom su inventarizirana i vrednovana nepokretna kulturna dobra na prostoru općine.

   Područja kulturne baštine koja se utvrđuju ovim planom su prema kategorijama:

- arheološka baština

- arheološko područje
  1.   Općina Brela - evidentirano kulturno dobro nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja

- arheološki pojedinačni lokalitet
  1.   Srednjovjekovna nekropola s južne strane groblja kraj crkve Sv. Stjepana u Donjim Brelima
  2.   Paleontološka zona Dubci
  3.   Hidroarheološka i arheološka zona Jakiruša
  4.   Antički lokalitet Filipovići u Solinama u Brelima
  5.   Arheološka zona Stomarica
  6.   Gradina iznad Škrabića u Gornjim Brelima
  7.   Prapovijesna gomila na Ploči iznad Subotišta
  8.   Gomile Remnice
  9.   Gomila Čelo Kopaćine
  10.  Gomila Ursići
  11.  Prapovijesni lokalitet oko crkve sv. Ilije u Gornjim Brelima
  12.  Srednjovjekovno groblje kraj sv. Kaje na Nevisti
  13.  Srednjovjekovno groblje oko crkve sv. Nikole u Gornjim Brelima
  14.  Srednjovjekovno naselje Zabrdo u Gornjim Brelima
  15.  Srednjovjekovno naselje u Gornjim Brelima
  16.  Srednjovjekovno naselje Besidišće
  17.  Srednjovjekovno naselje Klešići
  18.  Nadgrobna humka Popova Glava sa stećkom

- povijesna graditeljska cjelina

- seosko naselje (ruralna cjelina)
  1.   Bekavci - Donji Kričak
  2.   Filipovići
  3.   Ivanci
  4.   Zelići
  5.   Šošići (Banje)
  6.   Krug
  7.   Juričići
  8.   Ribičići
  9.   Medići
  10.  Tomaši - Gornja Mala
  11.  Prosik
  12.  Zaveterje sa zaselcima - Ursići, Brkulji, Tomaši, Drinova, Bartulovići
  13.  Sekundarna ruralna naselja (Šošića staje, Ribičića staje, Đamića dolac, Picukarine zidine...)

- povijesni sklop i građevina

- civilna građevina
  1.   Francuska cesta
  2.   Hercegova kula u Gornjim Brelima, Bukovačka draga
  3.   Turska pećina
  4.   Kula Poletnica u Gornjim Brelima
  5.   Župska kuća u Brelima
  6.   Kuća Žamić, oratorij u Solinama
  7.   Hotel Berulia
  8.   Hotel Maestral
  9.   Šetnica između Baške Vode i Solina

- sakralna građevina
  1.   Crkva Gospe od Karmena
  2.   Crkva Gospe od Zdravlja u Gornjim Brelima
  3.   Crkva sv. Ilije u Gornjim Brelima
  4.   Crkva sv. Nikole u Gornjim Brelima
  5.   Crkva sv. Stjepana u Brelima
  6.   Crkva sv. Jurja
  7.   Nova crkva Gospe od Zdravlja u Gornjim Brelima
  8.   Kapela sv. Kaje
  9.   Kapela sv. Roka u Brelima
  10.  Kapela sv. Roka na Gornjem Kričku
  11.  Gospina kapela na Dubcima

- memorijalna baština

- memorijalno i povijesno područje
  1.   Groblje kod Crkve sv. Stjepana
  2.   Groblje kod Crkve sv. Jurja

- etnološka baština

- etnološko područje
  1.   Općina Brela - evidentirano kulturno dobro nacionalnog i županijskog značaja.

- kultivirani agrarni krajolik

  Višnja, vinova loza, maslina, suhozidne kamene međe, ratarstvo i stočarstvo, šume, kamene vizure,suhi kanjoni, geološke formacije, polja, doci, vrtače...

Slike

Hercegova kula

Hercegova kula, povijesna građevina u Bukovačkoj dragi, Brela Gornja.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree