Statut

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1
   Društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine "Brolanenses" (u daljnjem tekstu: Društvo) je udruga dobrovoljno i slobodno udruženih građana, prijatelja breljanske kulturne i prirodne baštine, koji ovim Statutom uređuju odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Društva, djelatnostima kojima ostvaruje ciljeve. ostvarivanju javnosti rada, članstvu, članarini i prilozim, pravima, obvezama i odgovornostima članova, unutarnjem ustroju, tijelima, njihovim ovlastima i sastavu, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovinu i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka Društva.

Članak 2
   Naziv društva je Društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine "Brolanenses".
   Skraćeni naziv je "Brolanenses".
   Sjedište Društva je u Brelima Gornjim.
   Društvo djeluje na području općine Brela.

Članak 3
   Društvo je nepolitička i neprofitna pravna osoba.
   Društvo zastupa, predstavlja i punopravno potpisuje predsjednik Društva, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednici ili tajnik.

Članak 4
   Društvo je osnovano na Osnivačkoj Skupštini članova dana 18. lipnja 1994. godine, a upisano je u registar pri Uredu za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije, Ispostavi u Makarskoj.

Članak 5
   Društvo ima znak.
   Izgled znaka utvrđuje Skupština posebnom odlukom.

Članak 6
   Društvo ima pečat.
   Pečat Društva je pravokutnog oblika u kojem piše:
Društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine "Brolanenses" Brela Gornja.

Članak 7
   Za izuzetan doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva, Skupština može dodjeljivati plakete i druga priznanja u skladu s posebnom odlukom.

Članak 8
   Društvo može ostvarivati suradnju i udruživati se u saveze ili zajednice udruga, te učlaniti u međunarodne udruge. Odluku o tome donosi Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva.

Iz Statuta Društva

Slike

Znak društva Brolanenses

Znak društva Brolanenses, autora Nediljka Tomaš - Dominika.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree