Breljanska prezimena

Jurić i Juričić


    Ova dva prezimena imaju isti korijen, u literaturi i dokumentima često se spominju zajedno te smo ih pokušali opisati pod zajedničkim nazivom. Prezimena su postala od osobnog imena Georgius (latinski Georgius od grčkog Georgios-zemljodjelac, ratar). Oba glasa "g" prešla su u "j", ispalo je "e", zatim "o" je postalo "u", ušao je nepostojani "a" te se dobio Juraj. Imena Georgius na katoličkom zapadu kod Hrvata i Slovenaca u promijenjenom obliku Juraj i drugim izvedenicama Jure, Juras, Jurko, Jurić, Juroš, Jurin, Juko česta su, te su postala široka osnova za postanak prezimena. Od osobnog imena Jurić nastalo je prezime Jurić. Od imena Jurić, mladi Jurić - Jurić+ić=Juričić.
    Nema sveca kojem je diljem Hrvatske podignuto u spomen više crkava od sv. Jurja, što su učinili i Breljani u neposrednoj blizini Juričića kuća.
    U knjizi "PLEMENA IMOTSKE KRAJINE" fra Vjeke Vrčića (Imotski, 1990.) na str. 122, 192, i 214 navodi se da je Petar Radovan iz Ričica doveo šest obitelji, te da su u spisima ostala poznata imena nekih plemena: Bekavac, Jurić, Juričić-Galiotović i Novaković. Juričićima je prvo prezime bilo Galiotović-Galiot. Neki Juričići-Galioti su ostali u Brelima, a drugi su se vratili u Krajinu. Kad se stvarao Zemljišnik 1725., Ante Juričević, Mate i Ivan Galiotović dobili su zemlju u Prološcu. U breljanskim maticama za 1802. upisani su kao Galioti, a 1805. Juričić. Da su se Juričići dugo vremena prezivali Galioti svjedoči i naziv predjela u Biokovu "Galiotovi doci".

JURIČIĆ
    Juričići-Galioti su živjeli i imali građevinske objekte u trima zaseocima:
a) ispod crkve Sv. Jurja,
b) sjevernije od crkve Sv. Jurja,
c) Zabrdom (ispod crkve Sv. Nikole).
    Prema popisu stanovnika koji je sačinio Jurju Calergi 27. lipnja 1686. u Brela se doselila obitelj Mije Juričića (Jurčevića) sa 7 članova i dobila zemlju kao sve pridošle obitelji koje su izbjegle pred Turcima.
    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjelo pet obitelji Juričić, koje se vode:

- pod brojem 12
    Nikola Juričić, 55 godina
    Kate, žena
    Stjepan, sin Nikole, 20 godina
    Marko, sin Nikole
    Mande, kći Nikole
    Matija, kći Nikole
    Jelena, kći Nikole
        ukupno 7 članova

- pod brojem 14
    Ivo Juričić pok. Stjepana, 80 godina
    Mate, pok. Stjepana, 70 godina
    Ivanica, žena Mate
    Ivo, sin Mate, 32 godine
    Šime, žena Ive
    Ivan, sin Ive, 1 godinu
    Mate, sin Ive, 1 godinu
        ukupno 7 članova

- pod brojem 15
    Pavao Juričić, 40 godina
    Jela, žena
    Stjepan, sin Pavla, 15 godina
    Matija, kći Pavla
        ukupno 4 člana

- pod brojem 16
    Marko Juričić pok. Grge, 40 godina
    Pave, žena
    Jure, sin Markov, 2 godine
    Jela, kći Markova
    Lucija, kći Markova
    Grgo, sin pok. Grge, 25 godina
        ukupno 6 članova

- pod brojem 93
    Mate Juričić pok. Ante, 35 godina
    Mande, majka
    Ivanica, žena
    Matija, kći Mate
    Stjepan, sin pok. Ante, 34 godine
        ukupno 5 članova

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Juričiće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta u trima zaseocima, a objekti su bili upisani na imena:
a) ispod Sv. Jurja - Mate, Agustina, Ivana rečenog Galiot, Mate r. Galiot, Ivana i Stjepana;
b) sjevernije od Sv. Jurja - Mande, Nikole, Juričić Galiot Stjepana i Ante pok. Nikole;
c) Zabrdom (ispod crkve Sv. Nikole) - Juričić-Galiot Mate, Nikole i Stjepana.
    Prilikom popisa stanovništva 1948. godine u Republici Hrvatskoj Juričići su živjeli u 120 mjesta, a u Brelima je živjelo 28 članova u 6 obitelji.

Slike

Crkva sv. Jurja

Crkva sv. Jurja u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree